1.4. Aanvullende doelen

Doelstellingen:

  • Ontdekken dat God doelen verwoord voor elk mens, voor de gemeente en voor het individu.
  • Ontdekken wat hoe jij binnen deze kaders je persoonlijke bestemming kan vinden.

Gods andere doelen

Andere doelen? Heeft God dan nog meer doelen? Is het zijn van een beelddrager en het zorgdragen voor Zijn schepping nog niet voldoende? Verwacht God niet te veel van ons? Nee, met “Gods andere doelen” bedoelen wij niet extra doelen maar afgeleide doelen. Doelen die de grote visie kleiner maken.

Een mooi voorbeeld daarvan is de opdracht die we als groep gelovigen, de kerk, hebben gekregen. Deze opdracht staat als afsluiting in het evangelie van Mattheüs. Deze opdracht luidt:

“En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Matt. 28:18-20)

Deze opdracht is al een stuk concreter. Willen we echter nog meer inzoomen dan kan dat. We komen dan op individueel niveau uit. Op dit niveau geldt dit:  “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.” (Johannes 13:34).  Deze mooie opdracht wordt daarnaast heel specifiek uitgelegd in Mattheüs 22:

“U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Matt. 22:37-39)

 

Aan de hand van deze doelen (die tevens ook als heldere kaders dienen) mogen wij onze unieke bestemming vinden.  God heeft je uniek geschapen met unieke talenten en Hij geeft je door de inwoning van de Heilige Geest ook nog eens nieuwe vaardigheden: Gaven van de Geest. Deze mag je ontdekken en van daaruit mag jij je unieke bestemming vorm gaan geven.

 

Bekijk hier de video…