1.2. Gods doel voor ons

Doelstellingen:

  • Ontdekken dat God een plan voor jouw leven heeft en beseffen dat dit plan meer gaat om wie zijn dan wat we doen.
  • Ontdekken wat de Bijbel schrijft over dit plan.

Geschapen om samen “beelddrager” te zijn

Het allereerste wat de Bijbel schrijft over de mens is dat zij geschapen is naar het beeld van God zelf, waarbij God in de grondtekst in meervoud wordt weergegeven. Dit is veelzeggend, de Bijbel schetst de mens niet als een geëvolueerd dier maar als een kunstige creatie naar ontwerp van de godheid zelf. De menswaarde is daarmee zeer groot en dit gegeven geeft een enorme boost aan ons mensbeeld: Onze oorsprong ligt niet in het dierenrijk maar bij de Allerhoogste God.

Dit betekent ook dat we niet in één groot competitiemodel zitten. Een model waarin je moet presteren om te overleven. We zijn geen geëvolueerde dieren die nu in competitie met elkaar streven naar de volgende stap op de ladder naar het goddelijke, we zijn afspiegelingen van God. We zijn mooi en goed geschapen. Wel is het zo dat wij door zonde de bekleding met heerlijkheid waarmee we zijn geschapen, zijn kwijtgeraakt.

De weg die voor ons ligt is niet die van prestatie maar van herstel in relatie en groeien in afhankelijkheid naar God toe. Geschapen zijn naar het beeld van  God impliceert dat de nadruk niet ligt op ons handelen, op onze kracht. Het leven is geen ontdekkingstocht naar hoe we kunnen evolueren en tot groeien naar een hoger bestaansniveau, het is een zoektocht waarin wij ontdekken wie wij zijn in relatie tot God en wie we zijn in relatie tot anderen. In de relatie, lees ook verbinding, met Hem ligt onze kracht.

De keuze voor een meervoudsvorm in het beschrijven van God geeft naar mijn idee aan waarin we een beeld, een afspiegeling, zijn van God, namelijk in het zijn van een relationeel wezen. Zoals God, de Heilige Geest en de pre-existente Jezus bij de Schepping een eenheid vormden, God drie in één, zo mag de mens zich zelf zien, als een beelddrager die bedoeld is en instaat is tot het hebben van krachtige relaties. Relaties die sterk zijn door liefde. De mens komt tot zijn of haar doel in relatie met anderen.

Het draait niet alleen om de mens met haar doelen die een  afzonderlijke puzzelstukje vormt maar ook om de verbinding van de puzzelstukjes. Tot bloei komen ligt in verbinding, in liefde. We zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. In de Bijbel typeert Johannes God met de uitspraak: “God is liefde.” (Zie 1 Johannes 4:8-16). Na deze krachtige uitsprak komt Johannes met een betoog waarbij Hij Jezus als voorbeeld stelt die ons heeft laten zien wat liefde betekent (Vers 10). Vervolgens komt hij tot de volgende conclusie: “als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben” (vers 11). Je zou kunnen zeggen dat wij als mensen tot ons doel willen komen, wij overeenkomstig het karakter van onze Schepper moeten gaan handelen.


Het is dan ook niet verbazend dat Paulus over de gaven en bedieningen het volgende schrijft:

“Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.”


Het eerste kader en de belangrijkste richtlijn is de liefde. We kunnen nog zo uitblinken in de gaven van de Geest maar als wij dat niet doen vanuit liefde dan missen we ons doel. We gaan dan voorbij aan het grotere plaatje waarin God ons heeft bedoeld om als beelddrager van Zijn liefde te schitteren. Vraag je dus steeds weer af: weerspiegel ik door mijn gedrag Gods liefde? Want dat is de allereerste roeping voor ons als mensen.


Een tweede aspect wat vast zit aan het zijn van een beelddrager, is de koninklijke kant. In de tijd van het Oude Testament was de koning de beelddrager van God en de onderkoning vervolgens weer de beelddrager van de koning. M.J. Paul schrijft in de Studiebijbel hierover: “Het beeld Gods geeft de bijzondere positie van de mens aan en is de toerusting om – als onderkoning van God – de opgelegde taak te kunnen vervullen: het beheer over de aarde en de dieren.” 


Geschapen worden naar Gods beeld kan men opvatten als koninklijk mandaat. De mens is bestemd voor een koninklijke positie rechtstreeks onder God. Als we vervolgens de uitleg in Kolossenzen
1:15-18 lezen waar Jezus als mens word neergezet als degen die laat zien wat God bedoelde met het zijn van een beelddrager, dan wordt deze lijn bevestigd. Jezus wordt daar als Heer en Koning neergezet over de schepping en in vers 18 tevens als het Hoofd van het Lichaam, de Kerk. Met dit gegeven en met de kennis dat Jezus onder andere naar deze wereld kwam om de oorspronkelijke positie van Adam en Eva te herstellen, krijgen we een aardige indruk hoe groot en majestueus de oorspronkelijke positie van de mens was in Gods plan.


Het is dan ook niet vreemd dat het zijn van een beelddrager in Genesis 1:26 direct gevolgd wordt door het woord heersen. Dit heersen wordt in Genesis 2:15 met woorden als “bewerken” en “onderhouden” verder
gespecificeerd. “Heersen” betekent in Gods vocabulaire dus niet zozeer “overheersen” maar veel meer “zorgdragen”. Het wijst op een verantwoordelijkheid.


Genesis 1:26-28 geeft ons daarnaast zicht op hoe deze verantwoordelijkheid in deze wereld vormgegeven dient te worden: Man en vrouw zijn beiden geschapen naar het beeld van God en beiden worden aangesteld om over de aarde te regeren. Deze verantwoordelijkheid is oorspronkelijk bedoeld als een meervoudige verantwoordelijkheid van liefdevolle wezens die vanuit eenheid hun verantwoordelijkheid serieus nemen. Waarbij we kunnen afleiden dat het leiderschap wat nodig is om deze taak goed te volbrengen zowel vraagt om mannelijke als om vrouwelijke invloeden. Pas dan kan “het beeld” van God zijn volledige worden weergegeven.

Bekijk hier de video…