1.3. Het herstelplan: Jezus voorbeeld en de inwoning van de Heilige Geest

Doelstellingen:

 • Ontdekken wat Gods verlossingsplan is en welke plaats Jezus en de Heilige Geest daarin hebben.

Hoe we weer opnieuw beelddrager werden

De positie en verantwoordelijkheid die God aan de mens gaf was duidelijk, echter als mensen bakte we er niet veel van. God gaf daarom de wet om deze koninklijke taak goed uit te kunnen voeren. In de wet (en doelen we niet alleen op de 10 geboden maar op de eerste 5 boeken van de Bijbel) staat prachtig beschreven hoe de mens vorm kon geven aan een samenleving zoals God die bedoeld had. De wet gaf prachtige richtlijnen voor het omgaan met elkaar, voor je dieren en je land en zelfs voor je persoonlijke hygiëne. Voor de toenmalige samenleving gaf God zeer goede en duidelijke richtlijnen. In Psalm 112 wordt daarnaast nog vermeld hoe God verwacht dat wij Hem zullen weerspiegelen. Hij gebruikt daar de volgende drie woorden: genadig, barmhartig en rechtvaardig.

Nu is het probleem dat wij als mensen niet goed om kunnen gaan met regels. Of we lappen de regels aan onze laars of we volgen ze angstig tot op de kleinste letter en gaan voorbij aan de woorden: genadig, barmhartig en rechtvaardig. Het was daarom nodig dat God zelf mens werd om voor te leven hoe Hij de regels bedoeld had.

Hij kwam naar de wereld en liet zien wat Hij bedoelde met het betekent om een beelddrager te zijn. Jezus, het voorbeeld van hoe God de mens heeft bedoeld. God maakte daarom Maria zwanger en Jezus werd geboren. Vanuit het Griekse denken zou hij getypeerd worden als halfgod. Echter het wonder is dat Jezus zowel volledig God is als volledig mens. Voor ons is dit moeilijk voor te stellen hoe dit precies werkt, het is te wonderlijk. Wat we hier wel over kunnen zeggen zijn de volgende punten:

 • Toen God als Jezus naar deze aarde kwam heeft Hij eerst zijn goddelijke kracht afgelegd (Filip.2:5-11).
 • Als mens op aarde maakte Hij deel uit van onze gebroken wereld. Jesaja 53 beschrijft in vers 3 en 4 Jezus als een man van smarten die bekend was met ziekten. Ondanks dat en ondanks dat mensen hem meden en verachtten heeft Hij toch ook onze ziekte weggedragen. Ondanks dat mensen Hem afwezen was hij daar voor de mensen en genas Hij de zieken (zie ook: Mattheüs 8:17).
 • Als mens moest Hij dingen leren (Lukas 2:40,52).
 • Als mens was Hij afhankelijk van God. Hij zegt hier zelf over: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.” (Johannes 5:19).
 • Jezus paste de wet op een nieuwe manier toe (Mattheüs 5-7) en was daarbij zowel vol van waarheid als vol van genade (Johannes 1:14).
 • Doordat Jezus ook God was, was Hij niet zwak in tijden van verleiding en bleef Hij sterk en zondigde Hij niet (Hebreeën 4:15). Hierdoor bleef de verbinding met God en met Gods kracht volledig voor de volle 100% werken en kon de dood Zijn menselijke bestaan niet overwinnen. Zo legt Paulus in de eerste brief aan de gemeente Korinthe uit dat we door de zonde van Adem allemaal veroordeeld zijn tot de dood. Echter door Jezus zondeloze bestaan kunnen wij als wij in geloof aan Jezus vasthouden, door Zijn zondeloze bestaan verlost worden van de kracht van de dood (1 Korinthe 15:22-28).

Het mooie is dat Jezus vervolgens naar de hemel is gegaan zodat Hij Zijn Geest, de Heilige Geest, over ons kon uitstorten. Hierdoor ontvangt iedereen die kiest om in Jezus als verlosser te geloven dezelfde kracht waardoor we net als Jezus “nee” kunnen zeggen tegen verleidingen. Die kracht werd in ons geboren. Zijn verlossingsplan houdt in de verandering van de mens van binnen uit zodat we als mens weer waardig onze koninklijke opdracht als beelddrager van God weer kunnen vormgeven. In Openbaring 1:5-6 wordt dit verlossingsplan bezongen. Dit plan begint met Gods liefde en afwassing van zonde en  eindigt in vers 6 met de woorden: “en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God…”

Aanvullende Bijbelteksten:

 • En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn (Johannes 14:16-17).

 • Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb (Johannes 14:26).

 • Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel …/…\… Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen (Johannes 16:7-8, 13-15).

 • Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. (Titus 3:3-5)
 • Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is (1 Johannes 2: 29).
 • Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is (1 Johannes 3:9).
 • Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God (1 Johannes 4:7)
 • Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:1-5).
 • Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem (1 Johannes 5:18).

Bekijk hier de video…